Skillception

Вербална комуникация

Съвременният човек е в тясно взаимодействие и връзка с постоянно променящия се свят. В широкия смисъл комуникацията е система, чрез […]

вербална комуникация

Съвременният човек е в тясно взаимодействие и връзка с постоянно променящия се свят. В широкия смисъл комуникацията е система, чрез която хората си взаимодействат. А взаимодействието, както ни е известно, се осъществява под формата на общуване.

Вербална комуникация – това е процесът на общуване с помощта на езика, т.е. речта.

Речта тук означава естествен звуков език, който е универсално средство за комуникация. Естествено, в комуникация, осъществявана чрез вербални средства, се предава огромно количество информация.

Комуникацията като цяло представлява обмен на информация, чувства и емоции между отделни личности, групи хора, един човек с определена общност. Тук е мястото да отбележим, че съвременните психолози разделят междукултурната комуникация на три основни типа – вербална, невербална и паравербална.

Какво е мястото и ролята на вербалната комуникация в съвременното общество и образованието?

Името на вербалната комуникация идва от латинската дума „verbalis“, която означава устна, словесна.

Това е средство за общуване, заедно с това е източник на информация, както и начин на въздействие върху събеседника. Човешкият език е в голяма степен пълна и най-съвършена форма на общуване. Струва си да се има предвид, че вербалната комуникация е един от най-универсалните и често срещани видове комуникация. Вербалната комуникация може да включва прехвърляне на информация от един човек на друг чрез реч и адекватно възприемане от другата страна.

В този смисъл вербалната комуникация е разделена на следните видове:

  • устна вербална комуникация;
  • писмена вербална комуникация;

 Всъщност всяка информация, която се възпроизвежда чрез реч и се възприема чрез сетивата ни, се отнася до видове вербална комуникация.

Речта се дели на външна реч и вътрешна реч.

Вътрешната реч се разбира като комуникиране на човек със себе си. Но такова общуване не е комуникация, тъй като при него няма обмен на информация.

Външната реч включва диалог, монолог, устна и писмена реч

Въпросът с диалога е основен за изучаването на процеса на комуникация.

Диалогът е вид реч, характеризираща се със зависимост от ситуацията на разговора, обусловеността от предишни изказвания. Акцентират се следните видове диалог:

  • Информативен диалог (процес на трансфер на информация);
  • Манипулативен (прикрит контрол на събеседника).

Речевите средства за манипулация са емоционалното въздействие, използването на обществени норми, лингвистична подмяна на информация);

  • Полемичен;
  • Контакто-установяващ диалог (поддържане на контакт).

Умения за вербална комуникация

Почти във всяка работа се изисква от хората да имат добри умения за вербална комуникация. Ето защо вербалните умения са високо класирани в списъците за оценка на кандидатите за работа.

Умения за вербална комуникация

Колкото по-силни са вашите комуникативни умения, толкова по-големи са шансовете ви да бъдете наети независимо от работата, за която кандидатствате. Ще се справите по-добре по време на интервюто, както и по време на работа.

Кои са уменията за вербална комуникация?

Ефективните умения за вербална комуникация включват нещо повече от просто говорене. Вербалната комуникация обхваща както начина, по който доставяте съобщения, така и начина, по който ги получавате. Комуникацията е меко умение и е високо ценено от всеки работодател.

Хората, които могат да предават информация ясно и ефективно, са високо ценени както от колегите си, така и от обкръжаващите ги приятели.

Служителите, които могат да тълкуват съобщенията и да действат по подходящ начин на информацията, която получават, имат по-голям шанс да се отличат в работата си.

Устни умения за комуникация на работното място

Колко ефективна е вербалната комуникация на работното място зависи от връзките между колегите в комуникацията и работния контекст:

• Вербалната комуникация в работна обстановка се осъществява между много различни индивиди и групи като колеги, ръководители и подчинени, служители и клиенти, учители и студенти, оратори и тяхната аудитория.

• Вербалната комуникация се среща в много различни контексти, включително обучителни сесии, презентации, групови срещи, оценки на изпълнението, индивидуални дискусии, интервюта, дисциплинарни сесии, продажби и консултации.

Примери за умения за вербална комуникация

Ето няколко примера за ефективни умения за вербална комуникация на работното място, приложени в различни контексти.

Вербална комуникация за ръководители: Най-добрите ръководители не казват просто на подчинените си какво да правят и очакват от тях да слушат. Вместо това те използват умения за активно слушане, за да разберат нуждите и перспективите на служителите. Те насърчават разговорите, с цел да разрешат проблемите и същевременно да се възползват от възможностите да изтъкнат индивидуалните и екипни постижения. Уменията за вербална комуникация се използват за:

• Консултиране на други относно подходящ начин на действие;

• Асертивност;

• Даване на обратна връзка по конструктивен начин, подчертавайки специфични, променливи поведения;

• Дисциплиниране на служителите по пряк и уважителен начин;

• Представяне на възможности на някого;

• Признаване и противодействие на възраженията;

• Проявяване на интерес към другите, разпитване и разпознаване на техните чувства;

• Да говорите спокойно, дори когато сте под стрес;

• Прекратяване на персонала;

• Обучение на другите за изпълнение на задача или роля;

• Използване на утвърдителни звуци и думи като: „разбрах те“, „със сигурност“, „разбирам те“ и „да“, за да демонстрирате разбиране;

• Използване на саморазкриване за насърчаване на споделянето.

Вербална комуникация за членовете на екипа:

Отворените и постоянни комуникационни линии са жизненоважни за успеха на екипа, особено при изпълнението на критични за качеството и сроковете проекти. Едно от най-важните умения за изграждане на екип са силните умения за вербална комуникация. Комуникацията помага да се гарантира, че проблемите ще бъдат забелязвани и разрешавани в етапи на формиране, предотвратявайки скъпата ескалация. Примери:

• Кратко предаване на съобщения;

• Насърчаване на по-скромни членове на групата да споделят мнение;

• Обяснение на трудна ситуация без да се ядосвате;

• Обяснение, че имате нужда от помощ;

• Перифразиране, за да покажете разбиране;

• Поставяне на сондиращи въпроси, за да се получат повече подробности за конкретни проблеми;

• Получаване на критика без да се защитавате на момента;

• Въздържане от говорене твърде често или прекъсване на другите;

• Искане на обратна връзка;

• Изразяване на вашите нужди, желания или чувства, без да критикувате или обвинявате.

Вербална комуникация с клиенти:

Ако голяма част от работата ви включва индивидуална комуникация с клиенти, полезно е да имате умения да убеждавате, особено ако сте специалист по продажбите. Имайте предвид обаче, че вашите разговори трябва да бъдат фокусирани върху идентифицирането и адресирането на нуждите на вашите клиенти. Използването на вашите словесни таланти за насърчаване на консултативния диалог ще осигури положителни отношения с клиентите. Примери:

• Предвиждане на тревогите на другите;

• Искане за разяснение;

• Задаване на отворени въпроси за стимулиране на диалога;

• Успокояване на развълнуван клиент чрез разпознаване и реагиране на неговите оплаквания;

• Подчертаване на ползите от продукт, услуга или предложение за убеждаване на човек или група;

• Забелязване на невербални сигнали и устен отговор, за да се провери объркването, да се обезсърчи гневът и т.н.;

Вербалва комуниказия за водещи:

Публичното говорене е талант, който се усъвършенства както чрез практика, така и чрез официално обучение. Говоренето, артикулирано и убедително пред публика на живо включва:

• Изговаряне на всяка дума, като говорите ясно;

• Въвеждане във фокуса на дадена тема в началото на презентация или взаимодействие;

• Планиране на комуникации преди да ги започнете;

• Проектиране на гласа ви, за да изпълни стаята;

• Предоставяне на конкретни примери за илюстриране на теми;

• Възстановяване на важни точки към края на разговора;

• Избор на език, подходящ за аудиторията;

• Говорете с умерено темпо, не твърде бързо или твърде бавно;

• Говорете уверено, но със скромност;

• Обобщаване на ключови моменти, направени от други оратори;

• Подкрепяне на изявления с факти и доказателства;

• Приспособяване на съобщения към различни аудитории;

• Разказване на истории за привличане на аудитория;

• Използване на хумор за ангажиране на публика;

Съвети за подобряване на уменията ви за вербална комуникация
Съвети за подобряване на уменията ви за вербална комуникация

Дори и да сте срамежлив интроверт, който предпочита да работи самостоятелно, има начини да подобрите уменията си за вербална комуникация, така че да можете по-лесно да подсилите отношенията си другите хора.

Практиката на комуникационни умения е перфектен начин за постигане на успех на работното място. Затова отделете време да практикувате активно тези комуникационни умения: активно слушане, яснота и лаконичност, увереност, съпричастност, дружелюбие, отвореност, даване и търсене на обратна връзка, уважение и невербалност ( език на тялото, тон на гласа, контакт с очите) комуникация.

Видове вербална комуникация

Вербалната комуникация включва звуци, думи, език и реч. Говоренето е ефективен начин за общуване и помага за изразяването на емоциите ни с думи. Тази форма на комуникация е допълнително класифицирана в четири вида, които са:

1. Вътреличностна комуникация

Тази форма на вербална комуникация е изключително лична и ограничена до нас самите. Включва разговорите, които водим със себе си, при които влизаме в различни роли и разговаряме в мислите си. Този процес на комуникация, когато се анализира, може да бъде предаден устно на някого или да остане ограничен само да мислите ни.

2. Междуличностна комуникация

Тази форма на комуникация се осъществява между двама индивиди и по този начин представлява разговор „лице в лице”. Тук двете участващи лица си разменят ролите на подател и получател на информация, за да общуват по-ясно.

3. Комуникация в малка група

Този тип комуникация може да се осъществи само когато участват повече от двама души. Тук броят на хората ще бъде достатъчно малък, за да позволи на всеки участник да взаимодейства и да разговаря с останалите. Пресконференциите, заседанията на борда и срещите на екипите са примери за групова комуникация. Ако не се обсъжда конкретен въпрос, дискусиите в малки групи могат да станат хаотични и трудни за тълкуване от всички. Това изоставане в разбирането на информацията изцяло може да доведе до неразбиране на това, което се казва.

4. Публична комуникация

Този тип комуникация се осъществява, когато един индивид се обръща към голяма аудитория от хора. Изборните кампании и публичните изказвания са пример за този тип комуникация. В такива случаи обикновено има един подател на информация и няколко получатели, към които се обръщат.

Примери за вербална комуникация на работното място

За да управлявате успешен бизнес, вашето ръководство трябва ефективно да комуникира с вашия персонал, а вашият персонал трябва ефективно да комуникира с ръководството. Това помага да се избегнат недоразумения, които могат да повлияят на ефективността, производителността и морала на работното място. Предизвикателството обаче е, че има толкова много съвети за комуникацията, че дори намирането на проста дефиниция за комуникацията може да бъде трудна задача. Истината е, че комуникацията е просто вербален и невербален обмен между двама или повече души. В бизнеса има много видове примери за устно общуване, които могат да ви помогнат да преразгледате и усъвършенствате процеса на работното си място за максимална ефективност и удовлетворение на работниците.

Пример за комуникация на работната среща

Срещите са един от най-често срещаните видове примери за вербално общуване на работното място. Като собственик на малък бизнес е от съществено значение да съберете екипа си, за да споделяте идеи, да обсъждате проекти и да дефинирате краткосрочни и дългосрочни цели. Срещите предоставят на персонала ви възможност да отговори на всякакви притеснения относно ежедневните им задачи, а също така са идеални за мозъчна атака и изслушване на доклади за състоянието на различни проекти. Като собственик на бизнес трябва да намерите най-доброто време по отношение на честотата на срещите. Например ежедневните срещи може да са необходими само, ако имате време за даден проект, но когато имате ненатоварен график, може би срещите веднъж седмично са достатъчни, за да поддържате бизнеса си в правилната посока.

Пример за устна презентация

Примерът на устната презентация е друг уважаван от времето аспект на управлението на бизнес. Презентациите са много разпространени в компаниите, които продават продукти, особено по време на фазата на разработване на продукта. Презентациите се правят от експерти и професионалисти, които могат да говорят точно и конкретно за всеки аспект на продукт или услуга. В някои случаи обаче ще трябва да направите презентация, за да обясните нова маркетингова или търговска стратегия, която искате да приложите. Независимо от целта си, най-ефективният пример за устна презентация ще включва ясен, прост език и визуални помагала, които ефективно предават посланието.

Пример за разговори между служители

Примерите за устна комуникация между членовете на екипа могат да включват дискусии, включващи проект, дискусии, включващи процедури на работното място, брейнсторминг или конкретни задачи, свързани с комуникация. Например служителите в кафене могат да водят разговори относно поръчка, направена от клиент или как се прави някаква специална напитка. В счетоводна къща двама счетоводители, могат да обсъдят проблемен клиент, който заплашва да напусне фирмата и най-добрият начин за разрешаване на този проблем.

Съображения за ефективна комуникация на работното място

Като собственик на бизнес или бизнез мениджър, вие трябва да разберете основната дефиниция за вербална комуникация, за да зададете стандарта за това как искате вашето ръководство и персонал да взаимодействат помежду си. Най-важният аспект на дефиницията за вербална комуникация в бизнеса е яснотата на съобщението. И един от най-ефективните начини за подобряване на тази комуникация е да се гарантира, че сте наясно с всичките си инструкции и обяснения на вашия мениджърски екип. Това им позволява да предадат вашето съобщение до членовете на персонала. Също така не забравяйте да установите зрителен контакт, когато говорите с членовете на вашия екип и да се уверите, че вашите невербални знаци, като мимики и език на тялото, предават правилното послание.

Често задавани въпроси

Кои са 4-те вида вербална комуникация?Отговор: Четири вида вербална комуникация • Вътреличностна комуникация. Тази форма на комуникация е изключително лична и ограничена до нас самите. • Междуличностна комуникация. Тази форма на комуникация се осъществява между двама индивиди и по този начин представлява разговор и водене на диалог. • Комуникация в малка група. • Публична комуникация.
Какво включва вербалната комуникация?Отговор: Вербалната комуникация е използването на думи за споделяне на информация с други хора. Следователно тя може да включва както устна, така и писмена комуникация. Вербалният елемент на комуникацияте се изразява в думите, които сте избрали и как те се чуват и тълкуват.
Кои са 10-те типа невербална комуникация?Отговор: Видове невербална комуникация • Изражения на лицето. Човешкото лице е изключително изразително, способно да предаде безброй емоции, без да каже и дума. • Движение на тялото и стойка. • Жестове. • Зрителен контакт. • Докосване. • Дистанция. • Глас. • Обръщане на внимание на поведението.
Какви са правилата за вербална комуникация?Отговор: Има три вида правила, които управляват или контролират използването на думи. Синтактични правила – регулират реда на думите в изречението. Семантични правила – уреждат значението на думите и как да се тълкуват. Контекстуални правила – управляват значението и избора на думи според контекста и социалния обичай.
Каква е ползата от вербалната комуникация?Отговор: Вербалната комуникация ни помага да дефинираме реалността. Използваме вербална комуникация, за да дефинираме всичко от идеи, емоции и преживявания до мисли, предмети и хора. Помислете как се определяте. Можете да се определите като студент, служител, син/дъщеря, родител, адвокат и т.н.
Кои са трите характеристики на вербалната комуникация?Отговор: Словесните символи, които използваме за комуникация, имат три различни качества: те са произволни, двусмислени и абстрактни. Ние не използваме картини, докато говорим помежду си и за това е необходимо, думите ни да са достатъчно описателни. Представете си, че трябва да опишете място, което някой друг трябва да открие и единстваният начин е вие да го нарисувате с думи. Тогава уменията за вербална комуникация са от решаващо значени, за да внушите картината на това място в представата на другия човек.
Кои са двата вида вербална комуникация?Отговор: Двете основни форми на вербална комуникация включват писмена и устна комуникация.