Стратегическо мислене - какво означава? | Skillception

Какво е стратегическо мислене?

Какво е стратегическо мислене? Стратегическото мислене е просто преднамерен и рационален мисловен процес, който се фокусира върху анализа на критични […]

Какво е стратегическо мислене

Какво е стратегическо мислене?

Стратегическото мислене е просто преднамерен и рационален мисловен процес, който се фокусира върху анализа на критични фактори и променливи, които ще повлияят на дългосрочния успех на даден бизнес, екип или индивид.

Стратегическото мислене включва внимателно и преднамерено предвиждане на заплахи и уязвимости, от които да се предпазваме, както и евентуални възможности за преследване. В крайна сметка стратегическото мислене и анализ водят до ясен набор от цели, планове и нови идеи, необходими за оцеляване и процъфтяване в конкурентна, променяща се среда. Този вид мислене трябва да отчита икономическите реалности, пазарните сили и наличните ресурси.

Стратегическото мислене изисква изследвания, аналитично мислене, иновации, умения за решаване на проблеми, комуникативни и лидерски умения, както и решителност.

Защо стратегическото мислене е важно?

Конкурентната среда може да се промени бързо и това е вярно за всяка организация и сфера на бизнеса. Новите тенденции може да се появят бързо и да изискват да се възползвате от тях или е много вероятно да изостанете. Чрез включването на ежедневното стратегическо мислене в процеса на работата и живота ви ще станете по-добри в предвиждането, прогнозирането и извличането на ползи от възможностите.

На индивидуално ниво, стратегическото мислене ви позволява да направите по-голям принос в ролята си, да станете по-важни за вашата организация и да докажете, че сте готови да контролирате по-големи ресурси.

Какво е стратегическото мислене в бизнеса?

По време на годишния процес на стратегическо планиране на организацията лидерите често съставят, анализират и синтезират външни и вътрешни данни и идеи, за да развият нейното стратегическо намерение и да изградят стратегически разказ. Този документ ще насочи компанията към бъдещето за определен период от време. След това лидерите избират и планират конкретни действия, които ще изпълнят тези стратегически инициативи.

Бизнесът също трябва да планира време за стратегическо мислене и прегледи през цялата година. Лидерските екипи трябва периодично да изследват своите стратегически инициативи, за да гарантират, че се извършват необходимите стъпки, както и да преглеждат и поддържат усилията в цялата организация.

Какво е стратегическо мислене в лидерството?

Бизнес лидерите и заинтересованите страни използват стратегическо мислене и анализ, за ​​да решат какъв продуктов микс ще предложат, в каква конкурентна среда да се конкурират (или да не се конкурират) и как ще бъдат разпределени ограничените ресурси като време, служители и капитал. Те трябва да решат как да структурират най-добре процесите, за да постигнат важни цели и да избегнат излагането на ресурси на ненужен риск от загуба.

Какви са компонентите на стратегическото мислене?

Ако работите върху стратегията на вашата компания, ще трябва да се включите в анализ, решаване на проблеми, вземане на решения и мениджмънт чрез промяна.

Докато създавате стратегическа насока или план, ще анализирате следното:

• Бизнес възможности и слаби страни;

• Възможностите пред всяка идея или риск;

• Разходите, свързани с всеки ход, който обмисляте;

• Вероятността различните тактики да бъдат ефективни;

• Методи за привеждане на целите в съответствие с общия план;

• Ефектите от конкурентите, доставчиците, клиентите и новите заместители, които могат да окажат влияние върху вашите стратегически планове.

Докато откривате препятствия по време на процеса на планиране, ще решавате проблеми чрез:

• Събиране на подходяща информация за проблема;

• Ясно дефиниране на проблема от стратегическа гледна точка;

• Мозъчна атака (брейн сторминг) на възможни решения;

• Представете си допълнителни предизвикателства и как да ги преодолеете;

• Делегиране на задачи на различни части от тази стратегия на ключови сътрудници.

Стратегическото мислене изисква ловкост и решителност при избора на план, както и придържането към него. Трябва обаче да сте наясно с нови, по-обещаващи възможности. Това е балансиращ акт между последователност и гъвкавост. Вие и вашият екип, трябва да:

• Уверите, че решенията са добре информирани чрез задълбочено проучване;

• Изберете цели и придружаващи метрики;

• Приоритизирате на целите;

• Следвайте стандартен процес на вземане на решения;

• Намерете консенсусно решение, когато е необходимо.

По време на стратегическото планиране ще трябва да съобщавате идеи на персонала си и да събирате отзиви от тях. След това ще използвате ефективни канали, за да предадете на всички служители убедителна визия за завършения план и да ги фокусирате върху приноса им към плана.

Как да подобрим уменията за стратегическо мислене

Има пет стъпки за подобряване на уменията ви за стратегическо мислене:

1) Отделете време за размисъл и планиране на бъдещето, идентифициране на тенденции, определяне на приоритетите на задачите и определяне къде да се разпределят ресурси.

2) Разкрийте собствените си пристрастия, за да можете да мислите по-ясно за стратегията.

3) Слушайте експерти по теми и лидери, за мнения във вашата организация, за да получите по-висококачествена информация, която можете да използвате във вашето стратегическо мислене.

4) Научете се да задавате добри въпроси, за да разкриете по-добри опции и планове. Въпроси като „Тази идея от достоверен източник ли е?“ и „Логична ли е тази идея?“.

5) Изследвайте всички последствия от различните стратегии и пътища по които може да поемете.

Как да преподаваме стратегическо мислене

Посещаването на качествена работна среща е бърз начин да подобрите уменията си за стратегическо мислене или да помогнете на служителите си да ги развият чрез упражнения за стратегическо мислене. Вместо просто да обсъждате умения, целта на обучението трябва да бъде да ви помогне незабавно да приложите стратегическо мислене към вашата уникална роля на работното място.

Стратегическото мислене се преподава най-добре, когато семинар се води от опитни фасилитатори. Те трябва да ви дават обратна връзка, докато разработвате план, който можете да свържете към работата си и да приложите веднага. Обучението по стратегическо мислене ще ви помогне да разберете как можете да подобрите вашата организация.

Семинарът трябва да:

• Идентифицира целите на обучението и желаните резултати;

• Включете материали за предварително четене както на класически, така и на съвременни статии за стратегията;

• Възможност за преглед, обсъждане и изясняване на най-добрите практики, рамки и приложими инструменти и концепции.

• Симулации или учебни лаборатории, които позволяват на хората да практикуват незабавно уменията за стратегическо мислене.

• Обобщете и прегледайте резултатите от симулацията или учебната лаборатория и подчертайте стратегическите фактори за успех, които работят. Грешките и неуспехите са важни, за да се учат от тях и да се предоставят прозрения и открития.

• Точна оценка на вашата уникална комбинация от съществуващи умения за стратегическо мислене и области, в които съществуват пропуски.

• Подкрепете и предоставете насоки при създаването на персонализиран и стратегически план, който можете незабавно да приложите към работата си.

Както при всяко умение, вие ще се усъвършенствате в стратегическото мислене, колкото повече го практикувате и толкова повече опит ще придобивате. Определено си струва времето и усилията; важното е, че стратегическото мислене отличава посредствения бизнес и добрите специалисти от тези, които просто разчитат на доброто стечение на обстоятелствата.

Прочетете какво е Стратегически мениджмънт