Финансов мениджмънт - Защо е толкова важен? ✅

Финансов мениджмънт – Защо е толкова важен?

Финансовият мениджмънт е един от най-важните аспекти на бизнеса. За да стартирате успешен бизнес или дори да управлявате такъв, със […]

финансовият мениджмънт

Финансовият мениджмънт е един от най-важните аспекти на бизнеса. За да стартирате успешен бизнес или дори да управлявате такъв, със сигурност са ви необходими отлични знания по финансов мениджмънт. Тогава какво представлява тази разновидност на мениджмънта и защо е толкова важна? Прочетете по-долу, за да разберете.

Какво е финансов мениджмънт?

Финансов мениджмънт представлява стратегическото планиране, организиране, управление и контролиране на финансовите средства в дадена организация или институция. Също така финансовият мениджмънт включва в себе си прилагането на всички правила за управление на финансови активи и дори играе важна роля при данъчното планиране на фирмата. Но нека видим за какво точно използваме финансово управление:

 • Осигуряване на достатъчен финансов ресурс на организациите, за да функционират правилно;
 • Подсигуряване на добра възвръщаемост на инвеститорите и опазване на инвестициите им;
 • Оптимизация и правилно използване на парите в организацията;
 • Създаване на благоприятна среда за инвеститорите и предлагане на нови възможности.

Финансов мениджмънт може да се разглежда и като съвкупност от няколко елемента:

 • Финансово планиране: Това е процесът на определяне на необходимият капитал за функциониране на организацията и неговото разпределение. Финансовото планиране включва в себе си няколко ключови области като:
 • Изчисление на необходимият капитал;
 • Как ще набави капитала и каква ще е неговата структура;
 • Рамкиране на политиките и процедурите на организацията;
 • Финансов контрол: Това със сигурност е една от най-важните дейности във финансовият мениджмънт. Основна цел на тази дейност е да оцени дали организацията постига целите си или не. Финансовият контрол отговаря на следните въпроси:
 • Дали всички активи на организацията са впрегнати в работа?
 • Запазени ли са всички активи?
 • Дали управителите действат финансово съобразно и в най-добър интерес на инвеститорите?
 • Финансови решения: Тук се включват инвестициите и финансиранията на организацията. Този отдел във фирмата взема решения като, от къде да се заемат средства, дали да се провадат акции или как да бъде разпределена печалбата.

Финансовият отдел на всяка фирма се управлява от финансов мениджър, като функциите на отдела са много.

Ето няколко от тях:

 • Изчисление на необходимият капитал – Финансовият мениджър изчислява размерът на необходимия капитал, за да функционира огранизацията. Този размер зависи от разписаните политики на фирмата и очакваните приходи и разходи. Размерът на капитала трябва да бъде планиран по такъв начин, че в резултат, печалбата на фирмата да се увеличава.
 • Определяне на капиталовата структура – След като нуждата от капитал е изчислена, е време да се определи и каква ще бъде самата структура. Това включва анализ на краткосрочни и дългосрочни източници на финансиране. Структурата на капитала се определя от размера на собствения капитал и нуждата от заемно финансиране за осигуряване на необходимия капитал.
 • Инвестиране на капитала – Всяка организация или фирма, трябва да инвестира капитала си, за да го увеличава и генерира приходи от него. Следователно финансовият мениджър трябва да инвестира парите на фирмата в сигурни и печеливши продукти.
 • Разпределяне на печалбата – След като вече има генерирана печалба, финансовият мениджър има задължение да я разпреледи както трябва. Това може да включва заделяне на средства за инвестиции, обновления, резерви и дивиденти.
 • Ефективно управление на парите – Финансовият отдел е напълно отговорен за ефективното управление на паричните средства. Парите са нужни за плащане на заплати, сметки, поддържане на стокови запаси, погасяване на задължения, както и за покупка на материали и стопански инвентар.

Финансов контрол – Планирането и организирането на финансовите средства не е единственото задължение на финансовия мениджър. Той трябва да контролира и анализира всички финанси на фирмата в краткосрочен и дългосрочен план. Това се постига чрез изполването на инструменти като финансовото форкастиране, анализ на различни коефициенти, управление на риска и контрол на приходите и разходите.

Защо е важен финансовият мениджмънт?

Тази форма на мениджмънт е важна поради много причини. Нека разгледаме няколко от тях:

 • Помага на организацията да извърши финансово планиране;
 • Подпомага организацията в планирането и придобиването на финансиране;
 • Помага за ефективното използване и правилно разпределение на финансите;
 • Играе ключова роля във вземането на критични за организацията финансови решения;
 • Помага за увеличаване на печалбата на фирмата;
 • Увеличава стойността на фирмата като цяло;
 • Осигурява финансова стабилност;
 • Окуражава служителите на фирмата да пестят пари, което помага на всички в дългосрочен план.

Защо да се насочите към финансов мениджмънт?

 • Различни кариерни възможности – Изучаването на финансов мениджмънт може да ви предостави много кариерни възможности както в частния сектор, така и в публичния. Част от тези възможности включват инвестиционно банкиране, предприемачество, финансов анализ, финансово и управленско счетоводство, както и стратегически, финансов мениджмънт. Също така е много полезно за всеки, който иска да започне собствен бизнес. Преминавайки курс по финансов мениджмънт, може да ви донесе по-добра финансово-счетоводна позиция или да подобри състоянието на вашата фирма.
 • Подобряване на междуличностните умения – Записване на курс по тази тематика ще ви научи на най-важните умения за комуникация в тази сфера.
 • Изграждане на идентичност – курс по финансов мениджмънт със сигурност ще развие вашите меки умения. Това е така, защото хората, които искат да работят в тази сфера, трябва да са екстроверти и да могат да, разговарят на тема финанси с часове. Това помага да развият своята личност, знания и комуникационни умения.
 • По-добро заплащане – Хората, работещи в тази сфера, са добре платени независимо дали са на стартова или старша позиция.
 • Кариерно израстване – Винаги имате възможност да развитие вашите умения и да получите по-добра позиця. Може да развиете вашите дарби, да научите как се използва специализиран софтуер или просто да обогатите знанията си. Това са все неща, помагащи за развитието ви.

Какви курсове да запишете, за да станете добър финансов мениджър.

Ако искате да владеете знанията във финансовата сфера, тогава обърнете внимание на следните курсове:

 • Корпоративно управление;
 • Инвестиционно банкиране;
 • Финансово посредничество;
 • Финансов анализ;
 • Финансова експертиза;
 • Планиране на личните финанси;
 • Бюджетен анализ;
 • Връзка с инвеститорите;
 • Кредитен анализ.

Често задавани въпроси

Какви теми са засегнати във финансовия мениджмънт?Отговор: Темите, разглеждани в курсовете по финансов мениждмънт, включват стратегически решения за финансиране като структура на капитала и решения за дивидентна политика; решения за тактическо финансиране като първоначално публично предлагане, финансово преструктуриране и финансиране чрез заеми; краткосрочно финансово управление като парични средства, материални запаси и вземания.
Кои са четирите области на финансовото управление?Отговор: Някои от основните области на финансово управление са, както следва:
1. Решения за инвестиция;
2. Решения за финансиране;
3. Решения за разпределение на дивидент;
4. Решения за управление на оборотен капитал.
Какво е „основи на финансите“?Отговор: „Финанси“ е широк термин, който описва дейности, свързани с банкиране, ливъридж или дълг, кредит, капиталови пазари и инвестиции. Финансите също така включват надзор, създаване и проучване на паричните средства, банки, кредити, инвестиции, активи и пасиви, които съставляват финансовите системи.
Кой е най-добрият финансов курс?Отговор: Топ 7 на финансовите сертификати (подредени на случаен принцип):
• CFA – дипломиран финансов анализатор.
• CIC – дипломиран инвестиционен съветник.
• FRM – мениджър за финансов риск.
• CLU – Chartered Life Underwriter.
• CAIA – Дипломиран анализатор за алтернативни инвестиции.
• CMFC – Оторизиран съветник на взаимни фондове.
• CGMA – Chartered Global Management Accountant.
Защо е важен финансовият мениджмънт?Отговор: При създаването на един нов бизнес, финансовото управление е изключително важно. Тъй като бизнесът расте и узрява, той ще се нуждае от повече пари, за да финансира растежа си. Планирането и бюджетирането за тези финансови нужди е от решаващо значение. Решението дали да се финансира вътрешно разширяване или да се вземат заеми от външни заемодатели е решение, взето от финансовите мениджъри.