Екипна работа

Компаниите се преструктурират, намаляват размера си ,и се трансформират, създават се нови роли и стават по – ориентирани към екипна работа. Организациите стават с по-плоска структура, по – гъвкави и бързи.

Отличителна черта на ефективността днес е задоволяване нуждите на клиентите. Работата и проектите стават все по-сложни, по-кратки и все по – глобални. Всички тези фактори заедно са трудни за изпълнение от един човек, затова и компаниите използват екипите като основна работна единица (напр. хирургически екипи, екипажи на самолети, изследвания и екипи за разработка, производствени екипи).

Подбор, обучение, оценка, възнаграждение

Въпреки че екипите са навсякъде в организациите, повечето процеси, свързани със служителите, са индивидуализирани (напр. подбор, обучение, оценка, възнаграждение). Това различие между нуждите на организацията да насърчава ефективната екипна работа и фокусът върху отделния служител може да създаде много проблеми. Освен това някои изследвания показват, че ключова причина някои екипи да се провалят е, че служителите не са подготвени да направят прехода от индивидуалното представяне към екипното.

Bergmann and De Meuse (1996) изследват въвеждането на самоуправляващи се екипи в голям завод за храни. Наблюденията им били, че на служителите им липсвали основни умения за решаване на проблеми в екипа, справяне с конфликти, провеждане на ефективни срещи и междуличностна комуникация. В крайна сметка служителите толкова се съпротивлявали на новия модел за самоуправляващи се екипи, че след 10 месеца трябвало да се върне старата система на управление.

Ключово за развитие на високоефективни екипи е да помним, че успешните екипи не се случват от само себе си. Изискват много усилия и време. Изискват правилни насоки и подкрепа от ръководителят на екипа. Те изискват организационна култура, която дава възможност и насърчава работата в екип. За да се постигне високо представяне на екипа, ние трябва да знаем кои фактори  влияят на екипната динамика и ефективност.

В опит да разберат как работят екипите, редица автори са развили модели на представяне на екипа. Всеки от тези модели представя няколко променливи, които оказват влияние върху ефективността на екипите. Някои от моделите се фокусират върху структурата на екипа и междуличностната динамика, докато други са съсредоточени върху таланта и мотивация на отделните членове на екипа. Други обръщат внимание на фактори, външни за самия екип (напр. култура на компанията). Някои от тези модели са преди повече от три десетилетия; някои са разработени през последните няколко години.